บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

เราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร


เราวัดความเข้มแสงอาทิตย์อย่างไร

pyranometer

พลังงานจากดวงอาทิตย์

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานแผ่รังสีจากดวงอาทิตย์ ความสําคัญของดวงอาทิตย์ ไม่ เพียงแต่เป็ นศูนย์กลางของระบบสุริ ยจักรวาล ดวงอาทิตย์ยังเป็ นแหล่งพลังงานสําคัญของโลก พลังงานนีเป็ นต้นกําเนิดของวัฏจักรของสิงมีชีวิต ทําให้เกิดการหมุนเวียนของนํ าและธาตุต่างๆ ดวงอาทิตย์สามารถผลิตพลังงานได้ถึง 3.8 x 1023 กิโลวัตต์ แพร่กระจายออกมายังอวกาศใน ทุกทิศทางในรูปของรังสีดวงอาทิตย์ (Solar radiation) ระยะห่างของโลกกับดวงอาทิตย์มากถึง 1.5 x 108 กิโลเมตร แต่พลังงานเดินทางมาด้วยเวลาเพียง 8 นาทีเท่านัน พลังงานจากดวงอาทิตย์ส่งมายัง โลกประมาณ 1.8 x 1014 กิโลวัตต์ (1.4 กิโลวัตต์/ตารางเมตร) และดูดซับโดยพืนผิวโลกประมาณ 0.85 x 1014 กิโลวัตต์หรือ 47% พืนทีต่างๆ ทัวโลกจะได้รับรังสีดวงอาทิตย์ไม่เท่ากัน ทั งนีขึนอยู่กับ องศาจากเส้นศูนย์สูตร, ระดับความสูง และฤดูกาลของพืนทีนันๆ

ในปัจจุบันมีอุปกรณ์สามประเภทที่ใช้สำหรับการวัดความเข้มแสงอาทิตย์
1. Heliograph เป็นอุปกรณ์ที่วัดชั่วโมงแสงอาทิตย์ โดยอุปกรณ์ประกอบด้วยลูกบอลคริสตัลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 เซนติเมตร และหลังลูกบอลคริสตัลจะเป็นกระดาษที่จะเกิดรอยไหม้ เมื่อลูกบอลได้รับแสงอาทิตย์

12003222_960390477333567_1290884773775633120_n

2. Pyranometer เป็นอุปกรณ์ที่จะวัดการแผ่รังสีอาทิตย์ บนพื้นที่ราบ ในช่วงสเปกตรัม 0.3 μm to 3 μm ไพรานอมิเตอร์จะวัดรังสีอาทิตย์จากทุกทิศทาง เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบที่ thermopile ความร้อนที่ได้จะถูกเปลี่ยนเป็นไฟฟ้าและแปลงค่าผ่านสมการ (รวมค่า correction ของอุปกรณ์) ให้เป็นหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร ซึ่งอุปกรณ์นี้ใช้สำหรับการวัดรังสีรวม และรังสีกระจาย โดยเฉพาะการใช้งานในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

11137166_960390484000233_5644185510808621373_n

3. Pyrheliometer เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดความเข้มแสงอาทิตย์ แบบรังสีตรง โดยอุปกรณ์นี้จะมีระบบติดตามดวงอาทิตย์ เมื่อแสงอาทิตย์ส่งผ่านช่องแสง themopile จะทำหน้าที่เปลี่ยนความร้อนที่ได้รับจากแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้า สัญญาณที่ได้จะถูกเปลี่ยนจากสูตรให้เป็นค่าการวัดในหน่วยวัตต์ต่อตารางเมตร

12006113_960390487333566_3994469575613096021_n

ข้อแตกต่างของความเข้มแสงอาทิตย์กับพลังงานแสงอาทิตย์คือ ความเข้มแสงอาทิตย์คือปริมาณแสงอาทิตย์ที่ตกกระทบต่อพื้นที่นั้นๆ ณ วินาทีที่ทำการวัด แต่พลังงานแสงอาทิตย์ จะเป็นการรวมค่าปริมาณแสงอาทิตย์ตลอดช่วงเวลาที่สนใจเช่น ต่อวัน หรือต่อปี โดยจะมีหน่วยเป็น กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อตารางเมตรต่อวัน (หรือต่อปี)


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

● เลือกซื้อเครื่องวัดแสง คลิ๊ก

● สามารถเยี่ยมชม บทความจาก LEGA CORPARATION ได้ที่นี้

● โทร. 02-746-9933

● LINE: @LEGA

Related articles