บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Conductivity & TDS Meters

เครื่องวัดค่านำไฟฟ้า

Pure water will not have the ability to conduct electricity. (Conductivity) But most of the water we find in daily life is not pure water. The solution is formed by the dissolution of the particles into charged particles. The positive charge (+) and the negative charge (-), which these charged water can lead to electricity. To measure the conductivity of water using a standard conductivity measuring device. It measures the amount of electricity flowing through the water at a distance of 1 centimeters, where the conductivity is measured in microns per centimeter. (microSiemens per cm, μS / cm). If the solution has a great electrical conductivity Electricity will flow through it.

Conductivity & TDS Meters
Conductivity & TDS Probes
Conductivity & TDS Accessories

Conductivity & TDS Measurement Articles

เครื่องวัดความนำไฟฟ้าทำงานอย่างไร

น้ำบริสุทธิ์ ไม่มีความสามารถในการนำไฟฟ้า (Conductivity) แต่น้ำโดยส่วนใหญ่ที่เราพบในชีวิตประจำวันไม่ใช่น้ำบริสุทธิ์ เนื่องจากมีสารละลายต่างๆ เจือปนอยู่ สารละลายเหล่านี้เกิดจากการแตกตัวเป็นอนุภาคที่มีประจุไฟฟ้า โดยจะมีทั้งประจุบวก (+) และประจุลบ (-) ซึ่งประจุเหล่านี้เองที่ทำให้น้ำสามารถนำไฟฟ้าได้ ในการวัดสภาพการนำไฟฟ้าของน้ำ โดยใช้อุปกรณ์วัดสภาพการนำไฟฟ้าแบบมาตรฐาน