บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

Turbidity Meters

Turbidity Means the ability of the water to absorb or absorb the light through. Turquoise matters include organic and inorganic substances in water. The small organisms appear in the form of suspensions, such as particles of sand, plankton, bacteria, etc.

The turbidity unit is NTU (Nephelometric Turbidity Units) Natural water is always turbid

⇛ Clear water will not exceed turbidity 25 NTU

⇛ The turbid medium has a turbidity value 25 – 100 NTU

⇛ The turbidity is very turbid 100 NTU

Unit Turbidity Measurement

⇛ FNU (FormazinNephelometric Units) FNU commonly used in European countries. As with NTU, difference in the wavelength is measured

⇛ NTU (Nephelometric Turbidity Units) 1 NTU = 1 Mg of turbidity (formazin) in 1 liter of water to calibration turbidity (formazin) of turbidity meter NTU = FTU

1. Turbidity Meters type Photometer use light to measure turbidity. How much light shines through to the other side? If the light is very bright, it is less turbid. If the light goes through, it is very turbid

2. Turbidity Meters with probe model TD-M500 turbidity meter is a good measure of turbidity for easy operation Suitable for turbidity measurement. The user can dip the measuring probe directly into the water to measure the turbidity at different depths. If a photometer is used, the user must store the water sample in the bottle. Sampling may cause changes in turbidity

Turbidity Meters
Turbidity Meter Accessories

Turbidity measurement Articles

เครื่องวัดความขุ่นในน้ำ Turbidity Meter

ความขุ่นในน้ำ คืออะไร ความขุ่นของน้ำ (Turbidity) หมายถึง ความสามารถของน้ำที่สะกัดกั้นหรือดูดซับปริมาณแสงที่ส่องผ่านไว้ได้ สิ่งที่ทำให้น้ำขุ่น ได้แก่ อินทรีย์และอนินทรีย์สารในน้ำ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ โดยปรากฏอยู่ในลักษณะสารแขวนลอย เช่น อนุภาคของดิน ทราย แพลงก์ตอน แบคทีเรีย เป็นต้น