บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดบีโอดี

เครื่องวัดบีโอดี

BOD - Biochemical Oxygen Demand

BOD หมายถึง ปริมาณออกซิเจนที่จุลินทรีย์ต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์ที่มีอยู่ในน้ำ (ในเวลา 5 วัน ที่อุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส)

ค่า BOD มีหน่วยเป็น มิลลิกรัม/ลิตร หรือมิลลิกรัมของออกซิเจนต่อน้ำ 1 ลิตร ค่า BOD ถูกนำมาเป็นค่าหนึ่งเพื่อบ่งบอกคุณภาพของน้ำ ซึ่งใช้กันมากในอุตสาหกรรมบำบัดน้ำเสีย ถ้าค่า BOD มีค่าสูง แสดงว่าน้ำนั้นต้องการออกซิเจนจำนวนมาก เพื่อให้จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำแสดงว่าน้ำนั้นมีคุณภาพไม่ดี ซึ่งตรงข้ามกันหากค่า BOD ต่ำ แสดงว่าน้ำนั้นมีคุณภาพดีกว่า

ฉะนั้นการวัดค่า BOD จึงจำเป็นมากในการบำบัดน้ำเสียของ โรงงานอุตสาหกรรม หรือ เขตชุมชน เพื่อความรวดเร็วในการบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำธรรมชาติ

4 รายการ

ต่อหน้า

4 รายการ

ต่อหน้า