บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

เครื่องวัดความเค็ม

การตรวจวัดความเค็มของน้ำ (Salinity) เป็นการตรวจวัดปริมาณเกลือที่ละลายน้ำสามารถพบได้ในน้ำเค็มหรือน้ำกร่อย โดยมีหน่วยเป็นส่วนในหนึ่งพันส่วน (ppt ย่อมาจาก part per thousand) ซึ่งความเค็มของน้ำทะเลโลกมีค่าเฉลี่ย 35 ppt, น้ำจืดจะมีค่าไม่เกิน 0.5 ppt และน้ำกร่อยจะอยู่ในช่วง 0.5 ถึง 25 ppt โดยค่าความเค็มจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริมาณน้ำฝนหรือบริเวณรอยต่อระหว่างน้ำเค็มกับน้ำจืด เช่น บริเวณปากแม่น้ำ เป็นต้น ปริมาณของเกลือในน้ำเป็นตัวการสำคัญอย่างหนึ่งที่ใช้ชี้บ่งว่าจะพบสิ่งมีชีวิตชนิดใดในบริเวณแหล่งน้ำนั้น ๆ ดังนั้นชนิดสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในน้ำจืดและที่อาศัยในน้ำเค็มจึงแตกต่างกันมาก ทั้งพืชหรือสัตว์ที่อาศัยในน้ำจืดจะมีเกลือในเซลล์มากกว่าในแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่ โดยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะกำจัดเกลือออกมาเป็นของเสีย ส่วนพืชและสัตว์ที่อาศัยในน้ำทะเลมีปริมาณของเกลือเท่ากับหรือน้อยกว่าสิ่งแวดล้อมที่อาศัยอยู่และมีกลไกของร่างกายที่จะยังคงสภาพสมดุลของเกลือ นอกจากนี้สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ ยังสามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงความเค็มในแหล่งน้ำที่อาศัยอยู่ได้

เครื่องวัดความเค็ม
อุปกรณ์เครื่องวัดความเค็ม