บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ

โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ

โพรบวัดออกซิเจนในน้ำ เซนเซอร์ประเภทนี้ เป็นแบบ Optical โดยใช้หลักการของ Fluorescence ในการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำ ซึ่งเป็นหลักการของแสงที่จักกัดความยาวคลื่น Wavelength และควบคุมค่าความเข้มข้นของแสงที่ตกกระทบลงบนแผ่นเลนส์ จากนั้นจึงประมวณผลจากค่าความแตกต่างระหว่างการส่ง ไป-กลับ และคำนวณออกมาเป็นค่าออกซิเจนในน้ำ

◼ Polarographic Cell ใช้โลหะเช่น ทอง ทองคำขาว (Platinum) หรือ พัลลาเดียม เป็นขั้วแคโทด

◼ Galvanic Cell ใช้ตะกั่วกับทอง หรือตะกั่วกับเงิน เป็นขั้วแคโทด

Polarographic Cell และ Galvani Cell ใช้หลักการของไฟฟ้าเคมี (Electrochemical) ภายในหัววัดประกอบด้วย ขั้วแคโทดขั้วแอโนดสารละลาย อิเล็กโทรไลต์ และเยื่อหุ้มหัววัด ( Membrane) เป็นวัสดุที่มีความสามารถในการเลือกให้เฉพาะออกซิเจนผ่านได้ โดย Polarographic Cell ใช้แรงดันไฟฟ้าจากภายนอกเพื่อช่วยเพิ่มแรงดันไฟฟ้าให้กับเซลล์จากแบตเตอรี่ เป็นแหล่งกำเนิดแรงดันไฟฟ้า จากภายนอกส่วน Galvanic Cell หัววัดชนิดนี้เป็นหัววัดที่ก่อให้เกิดการ polarize และสร้างกระแสไฟฟ้าได้ด้วยตัวเอง (Self- Polizing Amperometric Cell)

◼ Optional Sensor โดยใช้หลักการของ Fluorescence ในการวัดปริมาณออกซิเจนในน้ำโดยใช้หลักการของแสงที่จำกัดความยาวคลื่น Wavelength และควบคุมค่าความเข็มข้นของแสง ตกกระทบลง บนแผ่นเลนส์ ประมวณผล และจากค่าความแตกต่าง ระหว่างการส่งไป-กลับ คำนวณออกมาเป็นค่าออกซิเจนในน้ำ

3 รายการ

ต่อหน้า

3 รายการ

ต่อหน้า