บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด เราคือผู้นำด้านเครื่องมือวัดทุกชนิด

📱 LINE ID : @lega

ออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคป

ออสซิลโลสโคป (Oscilloscopes) เป็นเครื่องวัดสัญญาณไฟฟ้า, คลื่นไฟฟ้า, แรงดันของไฟฟ้า, ความถี่, เฟสของสัญญาณ และวัดคาบเวลา ซึ่งออสซิลโลสโคปจะแสดงผลออกมาเป็นกราฟ

ออสซิลโลสโคปใช้หลักการในการเบี่ยงเบนไฟฟ้าซึ่งประกอบด้วยแคโทด ที่ปลายข้างหนึ่ง เพื่อยิงอิเล็กตรอน ที่ปลายอีกข้าง เมื่อเครื่องรับสัญญาณก็จะเร่งการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนเพื่อแสดงผลของสัญญาณที่ได้รับแล้ว โดยหลักการทำงานจะแบ่งเป็น 2 ภาค คือ การบ่ายเบนสัญญาณทางแนวตั้ง และ แนวนอน

ส่วนใหญ่ ออสซิลโลสโคป สามารถนำมาวัดสัญญาณต่าง ๆ ได้มากมาย โดยใช้ในการวัดไฟฟ้ากระแสตรง, กระแสสลับ, วัดความถี่ของสัญญาณ และยังใช้ในการตรวจสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรืองานวิจัยและพัฒนา รวมไปถึงงานตรวจสอบคุณภาพอีกด้วย

7 รายการ

ต่อหน้า

7 รายการ

ต่อหน้า